digi110番号

digi110番号

按内热曰烦,谓心中郁烦,为有根之火。 若白腐兼发流丹斑疹者,切勿轻试。

 阴气有余,为多汗身寒。 内感于肺,汗出恶风,咳嗽短气,鼻塞项强,胸膈胀满,久久不瘥,则成肺痿。

按∶此症由肺肾阴虚,因以感受天时,燥金之气,即伤燥之候也。 凡种子诸方,无以加此。

大抵多属于热,热甚生湿,则水液混浊而为淋。此乃行经治痰之剂,斩关擒王之将。

 均按∶此二味并非治喉之品,不宜入,不知何故,羼入编末。尤峻速于升麻也,可不审慎以用欤!一石膏。

乃以大剂参附熟地之类,幸得挽回。醉之,睡中用皂角末吹其鼻,嚏透自合。

Leave a Reply